kwaliteitsstatuutmauricekattemolle

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

 1. Algemene informatie

 

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: M.R.J. Kattemolle

Naam regiebehandelaar: M.R.J. Kattemolle

E-mailadres: m.kattemolle@casema.nl

KvK nummer: 58911669

Website: www.westerparc.nl

BIG-registraties: Psychiater en psychotherapeut

Basisopleiding: arts

AGB-code praktijk: 03072637

AGB-code persoonlijk: 03069142

 

 1. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Volwassenen en ouderen. Depressieve klachten, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek. ADHD.  Individueel.

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIG-registraties van regiebehandelaren):

M.R.J. Kattemolle, psychiater en psychotherapeut, (BIG 39032942101; 09032942116)

 

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Psychologen en –psychotherapeuten

Collega psychiater

 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

GGZ Rivierduinen

 1. Baas, GZ-psycholoog (BIG 39050054925)
 2. van Eerd, psychotherapeut (BIG 19045598216)
 3. Mechelse, GZ-psycholoog (BIG 19918167425)

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Consultatie, op- en af-schaling, specifieke psychotherapie, diagnostiek

 

 

 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

mijzelf (in principe “altijd” telefonisch bereikbaar, collega Lahade, huisarts, ggz-crisisdienst.

 

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, DSW, Multizorg, Menzis

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.westerparc.nl

 

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17600_04__Tariefbeschikking_gespecialiseerde_ggz_2017

 

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging: https://www.nvvp.net/stream/beroepscode-voor-psychiaters-mei-2010

 

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtencommissie van GGZ Rivierduinen.

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

Klachtencommissie GGZ Rivierduinen.

 

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

H.S.M. Lahade, psychiater, alsmede bij hun huisarts.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt maximaal drie weken.

 

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Mensen kunnen zich zowel telefonisch als via onze website aanmelden met een verwijzing van een geldige verwijzer. Er wordt dan een afspraak voor intake gepland.Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

 

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: M.R.J. Kattemolle, psychiater

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving: psychiater

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Collegiaal overleg met verwijzer of psycholoog/psychotherapeut

 

.

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: M.R.J. Kattemolle

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: M.R.J. Kattemolle

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Zonodig stel ik dingen op schrift voor de patient, indien hij dat wil en in overeenkomst is met mijn beroepsrichtlijnen. Naasten nodig ik zonodig uit, na toestemming van de patient, samen met de patient of zonder.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Wij doen ROM metingen middels Telepsy. Ik bespreek het behandelplan en bespreek regelmatig hoe de voortgang is in de ogen van de patient.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens

aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Ongeveer om de vijf gesprekken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Aan het einde van de behandeling via Telepsy

 

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

 1. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Maurice Kattemolle

Plaats: Voorschoten

Datum: 4-9-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja